Sık Sorulan Sorular

Ukrayna'da eğitim gören öğrencilerin savaş mağduru YÖK başvuruları


Değerli öğrencilerimiz YÖK sayfasını takip etmenizi rica ederiz

​​Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçişleri ve Özel Öğrencilik İşlemleri​ ​Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin aşağıda yer alan şartlar belirlenmiştir.

I) YATAY GEÇİŞ Yükseköğretim Kurulu, bilindiği gibi yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programına yatay geçiş işlemlerinin şartlarını her yıl ÖSYS/YKS Kılavuzlarında belirleyip duyurmaktadır. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve bir diploma programına kayıtlı olmak şartıyla onun hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenciler ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilir. Ukrayna’da faaliyet gösteren 809 yükseköğretim kurumu Kurulumuzca tanınmakta olup isimleri Başkanlığımız internet sayfasında yayımlanmıştır. Üniversitelerimiz, Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ve kendilerine yatay geçiş başvurusunda bulunmuş olan öğrencilerin kabulünde (Ukrayna’daki yükseköğretim kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlayıp sağlamadıklarını dikkate alarak değerlendirme yapacaklardır. Bu kapsamda Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde; 1) Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları ve a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, c- Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır), ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları, sağlamaları gerekir. 2 ) Ukrayna’dan ülkemize gelen öğrenciler, Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar da dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına da yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. 3) Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için başvurduğu ünivertenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir. 4 ) Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Ukrayna’da tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yılın ÖSYM web sayfasında yer alan ÖSYS/YKS kılavuzları ile ilan edilen uluslararası sıralama kuruluşları (örneğin 2016 için ilk 1000, takip eden yıllar için ilk 500, 2021 için ilk 400) şartını inceleyebilirler. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır. 5 ) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında kullanılmak üzere ülkemizdeki her bir diploma programının kontenjanı yükseköğretim kurumlarımız tarafından ayrıca belirlenecektir. Belirlenecek kontenjanlar, ortaöğretimini ülkemizde tamamlayan öğrenciler için bir diploma programında sınıf ayırımı gözetilmeksizin toplamda 40’ı, ortaöğretiminin tamamını yurt dışında okuyanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler için ise 20’yi geçemez. 6 ) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır. 7 ) Yükseköğretim kurumları, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, yükseköğretim kurumları tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir. 8 ) Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer’i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir. 9 ) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin, 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirerek duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar internet sayfalarında ilan edeceklerdir. 21-22 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vaz geçmiş sayılacaktır. 10) Vakıf yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için belirlemiş oldukları öğretim ücretini alabileceklerdir. 11) Devlet yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alacaklardır. 12 ) Yükseköğretim kurumları, olası suiistimalleri önlemek bakımından, öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) denetim süreçlerinde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede temin ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

   II) ÖZEL ÖĞRENCİLİK Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsünde; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerle sınırlı olmak kaydıyla; 1- Devlet veya vakıf ayırımı yapılmaksızın tüm yükseköğretim kurumları, özel öğrencilik için aranabilecek olan aşağıdaki hususlarda gerekli kolaylığı sağlayacaklardır: a) Özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programının asgari yerleştirme puanının aranması, b) Özel öğrencilik için aranan genel akademik başarı not ortalaması, c) Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında geçirmesi gereken asgari dönem/yıl, ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayı, d) Akademik takvim. 2- Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, ilgili yükseköğretim kurumunun derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir. Alınacak derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel öğrenciler için de aynen sürdürülecektir. 3- Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir. 4- Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 5- Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez. 6- Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanılan üniversiteden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez. 7- Yükseköğretim kurumları, olası suiistimalleri önlemek bakımından, öğrencilerin özel öğrencilik imkânından yararlanabilmek için ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) denetim süreçlerinde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede temin ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. 8- Bir yükseköğretim kurumunda özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40’ı aşamaz. 9- Ukrayna’da eğitim-öğretim görürken yaşanan durum dolayısıyla öğrenciliğine ülkemizde devam etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak yükseköğretim kurumlarımız, kendi mevzuatlarındaki hükümler çerçevesinde değerlendirme yapma yetkisine sahiptirler. 10- Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir. 11- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar; yatay geçiş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.

LİSAN EĞİTİMİ ALMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?


Rusya, Ukrayna, Saraybosna, Macaristan, Azerbaycan  üniversitelerinde lisans eğitimi almak için lise diploması yeterlidir. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler istedikleri bölüme kayıt yaptırabilirler.

Rusya Üniversitelerinde Hazırlık Bölümü Başarılı bitirdikten sonra, 1.sınıfa kayıt olmaları için Rusya Üniversitelerin uyguladığı giriş sınavlarını Başarılı tamamlanmaları gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS(MASTER) YAPMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?


Rusya, Saraybosna, Azerbaycan, Ukrayna, üniversitelerde yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere kapılarını açmıştır.Türkiye'de veya herhangi bir Avrupa birliği ülkesinden alınan lisans diploması ile yüksek lisasn yapılabilir. Ayrıca herhangi bir sınav şartı aramamaktadır.Hazırlık eğitimini bitiren öğrenciler istedikleri bölümde yüksek lisans eğitimi alabilirler.

SÖZEL BÖLÜM MEZUNUYUM.MÜHENDİSLİK VEYA TIP OKUYABİLİR MİYİM?


Türkiye'de hangi lise mezunu olursanız olun Rusya, Saraybosna, Macaristan, Azerbaycan, Ukrayna üniversitelerinde istediğiniz bölümü TOEFL sınav şartı aranmadan okuyabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERDE DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARINDAN VAR MI?


Rusya, Saraybosna, Macaristan, Bulgaristan, Ukrayna ve diğer ülkelerde yurtdışında eğitim görmek istediğiniz üniversitelerinde çok fazla yabancı öğrenci bulunmaktadır. Bu sayede diğer kültürleri tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz.

YÖK DENKLİĞİ ÖNEMLİ MİDİR?


Ukrayna üniversitelerinden mezun olduğunuzda yasal olarak denklik başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.Ancak özel sektörde denklikten ziyade önemli olan öğrencinin potansiyelidir.Ukrayna üniversitelerinde okuduğunuz taktirde sizin fazladan Rusça gibi önemli bir diliniz olmuş olacaktır.

HAZIRLIK ÜCRETLERİ NE KADAR?


Yurtdışında okumaya karar verdiğiniz itibari ile hangi ülke de okuyacağınızı kararlaştırayabiliriz. Ancak her ülkeye göre kabul şartları, eğitim ücretleri ve eğitim fiyatları değişkenlik sağlamaktadır.

 

Saraybosna Üniversitelerinde Hazırlık Bölümü 6000 euro dan başlar.

Rusya Üniversitelerinde 7500 dollardan başlar. 

Ukrayna üniversitelerinde hazırlık bölümü fiyatlarını üniversiteler aldıkları kararlar sonucunda belirlemektedir.Hazırlık fiyatları ortalama 1200-1800$ civarındadır.Ancak ilk sene öğrencilerimize tavsiyemiz bütçe açısından uygun fiyatlı üniversitelerde okumalarıdır.Çünkü hazırlık eğitimi tüm okullarda aynıdır.

YURTDIŞINDA LİSANS FİYATLARI NE KADARDIR?


Lisans fiyatları bölümden bölüme farklılık göstermektedir.Ancak ortalama fiyatı 2500-9500$ arasında değişmektedir.

EĞİTİM MALZEMELERİ ÜCRETLİ MİDİR?


Ukrayna üniversitelerinde kitap almaya gerek yoktur.Üniversitelerin kütüphanelerinde çok sayıda kaynak bulunmaktadır.Hazırlık sınıfında kütüphaneye üye olarak kitapları ücretsiz temin edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERDE YAŞ SINIRI VAR MIDIR?


Ukrayna üniversitelerinde lisans eğitimi için yaş sınırı 28, yüksek lisans için yaş sınırı 35'tir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN NE ZAMAN BAŞVURMALIYIM?


Rusya da okumaya seçtiğinizde Kazan Federal Üniversitesine başvurular mart- nisan aylarında başlar. Kayıt süreci ve Davetiyenin elinize ulaşması 2 ay sürer. Erken kayıt yapanlar hem Davetiye ellerine erken alır hem de KFU Казанский Федеральный Университет Üniversitesine erken gidip komforlu yurtlarda yerleşebilir.

Romanya Üniversitelerine başvuru nisan ayında başlar.

Polonya Üniversitelerine başvurular nisan ayında başlar.

Ukrayna da okumaya seçtiğinizde Üniversite kayıtları için en ideal zaman temmuz-ağustos ayı içerisindedir. Bu süreçte danışmanlarımız davetiyenizi alıp Türkiye'ye göndermesi ve diğer evrakları tamamlamak zaman alacağı için okul başlamadan 1 ay önce işlere başlamak avantajdır. Üniversitelere son başvuru tarihi 15 kasımdır.

RUSÇA HİÇ BİLMİYORUM İLETİŞİM NASIL SAĞLAYABİLİRİM?


Ukrayna'ya vardığınızda danışmanlarımız sizin bir sene tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Üniversiteye kayıt olduktan sonra okulda sürekli derslere giderek rusçayı öğrenmeye başlayacak dönem sonunda temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar dil bilgisine sahip olacaksınız.

RUSYA UKRAYNA SARAYBOSNA AZERBAYCAN MACARESTAN VE DİĞER ÜLKELERDE ÜNİVERSİTELERİNDE İNGİLİZCE EĞİTİM VAR MIDIR? RUSYA UKRAYNA SARAYBOSNA AZERBAYCAN MACARESTAN VE DİĞER ÜLKELERDE ÜNİVERSİTELERİNDE


RUSYA UKRAYNA SARAYBOSNA AZERBAYCAN MACARESTAN VE DİĞER ÜLKELERDE ÜNİVERSİTELERİNDE  bazı bölümlerinde ingilizce eğitimi verilmektedir.  Bazı öğrencilerimiz  ingilizce eğitimi , bazıları  öğrenciler ise  Rusça tercih etmektedir.